TÜRK-İSLAM TARİHİNDE İLKLER

TÜRK-İSLAM TARİHİNDE İLKLER

Ø      Tarihte rol oynayan İLK Türk topluluğu İSKİTLER(SAKA)

Ø      Türklerin kurduğu İLK İmparatorluk HUN İmparatorluğu

Ø       Türk Tarihinde düzenli ORDU İLK defa METE HAN zamanında kurulmuştur.

Ø      Orduların düzenlenmesinde 10’luk sistemi İLK kez METE HAN zamanında uygulanmıştır.

Ø      Tarihte bütün Türk kavimleri İLK kez METEHAN döneminde bir bayrak altında toplandı.

Ø      Türklerde İLK devlet teşkilatı METEHAN tarafından kurulmuştur.

Ø      Türk adını İLK defa devlet adı olarak kullanan GÖKTÜRKLER

Ø      Orta Asya’dan Bizans’a  İLK Türk Heyeti 568’de İSTEMİ YABGU tarafından gönderildi

Ø      Türk Tarihi ile ilgili İLK YAZILI belgeler ve Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinler ORHUN YAZITLARI(Göktürk Kitabeleri)

Ø      Türklerde İLK posta teşkilatı GÖKTÜRKLER(Karahanlılar da posta teşkilatı kurmuştur)

Ø      Göçebelikten yerleşik hayat geçen İLK Türk devleti UYGURLAR

Ø      Türk Tarihinde İLK kez kent ve kasabalar kuran,mimari eserler yapan devlet UYGURLAR

Ø      Tarihte kurulan Türk devletleri içerisinde İLK kez kağıt ve matbaayı kullanan UYGURLAR

Ø      Tarihte İLK kez çağdaş matbaanın esasını oluşturan hareketli harf sistemini bulan UYGURLAR

Ø      İslamiyetin Doğu Avrupa’daki İLK temsilcisi İTİL BULGARLARI

Ø      Türk boyları içerisinde İLK madeni parayı kullanan TÜRGEŞLER(Baga Tarkan)

Ø      İstanbul’u İLK defa kuşatan TÜRK DEVLETİ AVARLAR

Ø      Mekkeli Müşriklerin baskısı sonucu Müslümanlar İLK kez Habeşistan’a göç etmişlerdir(615)

Ø      Hz.Muhammed(s.a.s)’e İLK vahiy 610 yılında geldi

Ø      Hz.Muhammed’in peygamberliğine inanan İLK Müslümanlar Hz.Hatice,Hz.Ebubekir, Zeyd ve Hz.Ali’dir.

Ø      İslam Devleti’nin temelleri İLK kez 622’de Medine’de atılmıştır.

Ø      Müslümanların Müşriklerle yaptıkları ve kazandıkları İLK savaş 624-BEDİR SAVAŞI

Ø      Müslümanların İLK yenilgisi 625-UHUD SAVAŞI

Ø      Mekkelilerin Müslümanları hukuken tanımış oldukları İLK olay 628-HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASI

Ø      Müslümanlarla Bizans arasında yapılan İLK savaş 629-MUTE SAVAŞI

Ø      İLK İslam Halifesi HZ.EBUBEKİR

Ø      Kuran ayetleri İLK kez HZ.EBUBEKİR döneminde bir araya getirilmiştir.(Mushaf adı verilir.)

Ø      Müslümanlar İLK kez Hz.Ebubekir döneminde 634’te YERMÜK SAVAŞI’yla Bizans’a üstün gelmişlerdir.

Ø      İslam Tarihi’nde fethedilen yerlerin İLK kez yönetim birimlerine ayrılması

            Mali ve askeri amaçlı İLK Divan Teşkilatı’nın kurulması

            İLK kez devlet hazinesi(Beytü’l-Mal)nin kurulması                                                      HZ.ÖMER

            İLK adli teşkilatın kurulması-İLK kadıların tayini                                                         Dönemi’nde

            İLK düzenli ordunun kurulması ve askerlerin deftere kaydedilmesi

            İLK kez İKTA SİSTEMİ’nin uygulanması

 

Ø      Türklerle(Hazar Türkleri) Müslümanlar İLK kez  karşılaştı.

            İLK İslam donanması Şam valisi Muaviye tarafından Suriye sahillerinde kuruldu.          HZ.OSMAN                                                        

            Bu donanma İLK seferini KIBRIS üzerine düzenledi.                                                        Dönemi’nde

            İslam Dünyası’nda İLK karışıklıklar başladı.

      

Ø      Halifelik İLK kez EMEVİLER döneminde saltanata dönüştürülmüştür.(Muaviye)

Ø      İLK İslam parası Emevi Halifesi ABDÜLMELİK döneminde bastırılmıştır.

Ø      Arapça İLK kez Halife ABDÜLMELİK döneminde resmi dil ilan edilmiştir.

Ø       İslam Tarihi’nde ülke topraklarının İLK kez eyaletlere ayrılarak yönetilmesi EMEVİLER döneminde.

Ø      İslam Tarihi’nde İLK posta teşkilatı EMEVİLER döneminde kurulmuştur.

Ø      İslam Tarihi’nde İLK yüksek eğitim kurumu ABBASİLER döneminde Bağdat’ta kurulan BEYTÜ’L HİKME’dir.

Ø      İslam Dünyası’nın İLK medreseleri BEYTÜ’L HİKME(Abbasiler),KURTUBA MEDRESESİ(Endülüs Emevileri),SEMERKANT MEDRESESİ(Karahanlılar), NİZAMİYE MEDRESESİ(Dünyanın İLK üniversitesi sayılır.Büyük Selçuklu Devleti)

Ø      İslam Tarihi’nde İLK vezirlik kurumu ABBASİ Halifesi Mansur döneminde İran kökenli kişilerden şeçilerek kurulmuştur.

Ø      Türkler İLK kez ve ağırlıklı olarak Abbasi Halifesi MUTASIM döneminde devlet hizmetinde görev almışlar ve bu dönemde Türkler için Bağdat yakınlarında SAMARRA şehri kurulmuştur.

Ø      İslam Dünyası’nın İLK kez iki siyasi güç tarafından temsil edilmesi 756’da İspanya’da Endülüs Emevi Devleti’nin kurulmasıyla olmuştur.( Fatımilerin de halife ünvanını kullanmaları Müslümanların siyasi yönden 3’e ayrıldığını gösterir.Abbasiler-Endülüs Emevileri-Fatımiler)

Ø      Endülüs Emevi Devleti İLK kez III.Abdurrahman zamanında(en parlak dönem)HALİFE ünvanını kullanmaya başladılar.

Ø      İLK Müslüman Türk Devleti KARAHANLILAR(840-1212)

Ø      Türk-İslam kaynaşması İLK kez KARAHANLILAR döneminde olmuştur.

Ø      Türkçeyi resmi DİL olarak kabul eden İLK Devlet KARAHANLILAR

Ø      Türk-İslam eserlerini İLK defa KARAHANLILAR yapmışlardır.

Ø      Dünya tarihinde İLK kez burslu öğrencilik sistemini bulan ve uygulayan KARAHANLILAR.

Ø      Kervansaraylar İlk defa KARAHANLILAR tarafından yapılmıştır.

Ø      Türk İslam Edebiyatı’nin İLK örneği ve yönetim bilimi konusundaki İLK Türkçe eser Yusuf Has Hacip tarafından yazılan KUTADGU-BİLİG’dir.

Ø      İLK Türkçe Ansiklopedik sözlük ve dilbilgisi kitabı olan DİVAN-I LUGATİ’T TÜRK Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır.

Ø      Tarihte SULTAN unvanını İLK kullanan hükümdar GAZNELİ MAHMUT tur.

Ø      Hindistan da İSLAMİYETİ yaymaya çalışan İlk Türk hükümdarı GAZNELİ MAHMUT tur.(17 sefer)

Ø      Türkler İLK defa İslamiyet’e 751-TALAS SAVAŞI’ndan sonra topluca girmeye başlamışlardır.

Ø      Müslüman olan İLK Türk boyları KARLUK, YAĞMA ve ÇİĞİL boylarıdır.

Ø      Mısırda kurulan İLK Müslüman Türk Devleti TOLUNOĞULLARI devletidir.

Ø      Gazneliler ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan İLK savaş 1035-NESA SAVAŞI’dır.

Diğerleri 1038-SERAHS SAVAŞI ve 1040-DANDANAKAN SAVAŞI’dır.

Ø      Selçuklu Türkleri ile Bizans arasında yapılan İLK savaş 1048-PASİNLER savaşı.

Ø      Anadolu’nun Fethi için Bizans ile yapılan savaşlar;

           *1048 Pasinler Savaşı-Anadolu’nun kapıları Türklere aralandı(Tuğrul-Çağrı Bey dönemi)

           *1071 Malazgirt Savaşı-Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.(Sultan Alp Arslan)

           *1176 Miryokefalon Savaşı-Anadolu kesin olarak bir TÜRK YURDU olmuş ve Anadolu’ya artık Türk yurdu anlamına gelen TÜRKİYE denilmeye başlanmıştır.(II.Kılıç Arslan)

Ø      Selçuklularda HASSA ORDUSU İLK defa TUĞRUL BEY tarafından kurulmuştur.

Ø      Büyük Selçukluların İLK başkenti NİŞABUR dur.

Ø      İLK defa İKTA SİSTEMİni Büyük Selçuklu veziri NİZAMÜLMÜLK kurdu.

Ø      Büyük Selçuklularda İLK MEDRESE Tuğrul Bey tarafından NİŞABUR da kuruldu.

Ø      Anadolu’ya İLK Türk akını 395-398 tarihleri arasında AVRUPA HUNLARI tarafından yapıldı.

Ø      Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan İLK Türk beyliği 1072’de Erzurum merkez olan

SALTUKLULAR’dır.Diğerleri;Danişmentliler,Mengücekliler,Çaka Beyliği,Artuklular

Ø      Anadolu da İLK MEDRESE DANİŞMENTLİLER tarafından NİKSAR’da kuruldu.

Ø      İLK Türk denizci beyliği ÇAKA BEY(Çaka Beyliği)

Ø      Anadolu Selçuklu Devleti’nin İLK başkenti İZNİK şehridir.

Ø      Anadolu Selçuklu Devleti’nin,Anadolu’daki İLK bayındırlık ve kurumsallaşma hareketleri Sultan I.MESUT döneminde başlamıştır.

Ø      Batı kaynaklarında Anadolu’nun İLK kez TÜRKİYE adı ile anılmaya başlanması Sultan I.MESUT’un II.Haçlı seferindeki başarısı ve Anadolu’nun güvenli bir Türk Yurdu olmasıyla gerçekleşmiştir.

Ø      Anadolu Türk birliğini İLK defa I.MESUT kurmuştur(1116-1155)

Ø      Anadolu’da İLK KERVANSARAYLAR II.Kılıç Arslan döneminde kurulmuştur.

Ø      Anadolu Selçuklu Devleti’nde İLK MEDRESE II.KILIÇ ARSLAN tarafından KONYA ve AKSARAY’da kurulmuştur.

Ø      Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde ticareti teşvik ve himaye amacıyla Venediklilerle İLK TİCARET ANTLAŞMASI yapıldı.

Ø      Anadolu Selçuklu Devletinde İLK tersane I. İZZETTİN KEYKAVUS döneminde SİNOP ta inşa edildi.

Ø      Anadolu Selçuklu Devletinde İLK donanma ALAADDİN KEYKUBAT tarafından kurulmuştur.

Ø      İLK kez deniş aşırı seferler I.ALAADDİN KEYKUBAT döneminde Kırım’a düzenlenmiştir.

Ø      Anadolu da Türkçeyi İLK kez resmi dil olarak kabul eden KARAMANOĞLU MEHMET BEY(1277)

Ø      Kendilerini Anadolu Selçukluları’nın varisi kabul eden Karamanoğulları Beyliği ile Osmanoğulları Beyliği arasındaki İLK mücadeleler Osmanlı padişahı Sultan I.MURAT döneminde başlamıştır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !