TARİHTE İLKLER ve TARİHLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

TARİHTE İLKLER ve TARİHLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Ø     TARİH; geçmişte yaşayan insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek,neden-sonuç ilişkisi içinde belgelere(vesika) dayanarak objektif(tarafsız) bir biçimde inceleyen sosyal bir bilimdir.

Ø     Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında Tarih bilimine yardımcı olan en önemli bilim dalı ARKEOLOJİ(kazı bilimi),tarihi devirlerin yani yazının icadından sonraki devirlerin aydınlatılmasında ise PALEOGRAFYA(yazı bilimi) ve DİPLOMATİK(resmi yazışmalar,belgeler)dir.

Ø     Tarihe yardımcı bilimler;   Coğrafya(yer),Kronoloji(zaman),Arkeoloji(kazı),Paleografya(yazı),Epigrafya(anıtla,kitabeler,taşlar üzerindeki yazılar),Filoloji(dil),Diplomatik(yazışmalar),Antropoloji(ırklar),Etnografya(kültür),

            Nümizmatik-Meskukat(para),Sosyoloji(toplum bilimi),Heraldik(armalar),Geneoloji(şecere-soy kütüğü)

Ø      İlk resim ve heykel yontma taş devrinde(Paleolitik devir-eskitaş devri )yapılmaya başlanmıştır.

Ø      Ateş ilk defa yontma taş devrinde(Paleolitik devir-eskitaş devri )bulundu.

Ø      İnsanlar ilk defa yerleşik hayata (köy kültürü) cilalı taş(neolitik-yenitaş devri) devrinde geçtiler.

Ø      İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi Konya-Çatalhöyük’tür.

Ø      Dünya tarihinde ilk kez tarımsal faaliyetler Diyarbakır-Çayönü’nde başlamıştır.

Ø      İnsanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk defa cilalı taş (neolitik-yenitaş devri) devrinde öğrendiler.

Ø      İnsanlar ilk defa balıkçılığa cilalı taş (neolitik-yenitaş devri) devrinde başladılar.

Ø      İlk krallık ve beylik maden devrinde kurulmuştur.

Ø      İlk bulunan maden bakırdır.Sonra altın ve gümüştür.

Ø      İlk kez yazı demir devrinde kullanılmıştır.

Ø      Anadolu’da ilk yazılı belgeler Kayseri-Kültepe’de Karum adı verilen pazar yerinde bulunan(Asurlulara ait) ticari ve hukuki belgelerdir.

Ø      Tarihte ilk defa aile hukuku Hititlerde görülmüştür.

Ø      Anadolu’da tımar sistemini ilk kez uygulayan Hititler’dir.

Ø      İlk tarih yazıcılığını(Anallar-yıllıklar) Hititler yapmıştır.

Ø      Anadolu’daki ilk siyasi birlik Hititler’dir.

Ø      Tarihte ilk defa meclisi Hititler kurmuştur.(Pankuş meclisi)

Ø      İvriz ve Yazılıkaya kabartmaları Hititlere aittir.

Ø      Fabl türünü(hayvan hikayeleri)ilk kez ortaya çıkaran FRİGYALILAR olmuştur.

Ø      İlimiz SİNOP’un temelini atan medeniyet İYONYALILAR’dır.

Ø      Parayı icad eden LİDYALILAR ‘dır.

Ø      Kral Yolu Lidyalılar tarafından kurulmuştur.

Ø      İlk sosyal örgütlenme maden devrinde Mezopotamya’daki Sümerler tarafından gerçekleştirirdi.

Ø      İlk şehir devletleri ve ilk büyük devletler Tunç devrinde kuruldu.

Ø      Tarihte ilk defa Ay esaslı takvimi Sümerler kullanmıştır.

Ø      Mezopatamya’daki ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu.

Ø      İlk yazıyı (Çivi Yazısı) icad eden Sümerler’dir.

Ø      İlk yazılı kanunlar Sümerlere aittir (Urugakina kanunları-M.Ö.2375).

Ø      İlk hukuk devleti Sümerler’dir.

Ø      Sümer mimarisinin en önemli eserleri Zigguratlar’dır.

Ø      Gılgamış,Yaradılış ve Tufan destanları Sümerlere aittir.

Ø      Aritmetik ve Geometri’nin temelini Sümerler atmıştır.

Ø      İlk ordu Sümer ve Akadlar tarafından kuruldu.

Ø      Tarihte ilk olarak Asya ile Avrupa arasındaki kültürel etkileşimi meydana getiren olay İskender’in Asya seferine çıkmasıdır.(Helenistik Medeniyet)

Ø      İlk kez doğu-batı ticaretinin gelişmesine Lidyalılar neden olmuştur.

Ø      İlk parayı Lidyalılar kullandı.(M.Ö. 700)

Ø      İlk anayasayı Babiller yazmıştır.

Ø      İlk kanun kitabını Babiller yazmıştır.(Hammurabi Kanunları)

Ø      Din işleri ve devlet işlerini birbirinden ayırarak mutlak krallık sisteminin temelini atan Hammurabi olmuştur.

Ø      Tarihte ilk atlı birlikleri kuran Asurlular olmuştur.

Ø      Tarihte ilk defa Güneş yılı esaslı takvimi Mısırlılar kullanmıştır.

Ø      Miladi takvime katkılarından dolayı Jülyen(imparator Julius Casear),Gregoryen (Papa XIII.Gregorius) takvimi de denilmektedir.

Ø      Tarihte ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması’dır.(M.Ö.1280 Mısırlılar-Hititler arasında)

Ø      İlk hiyeroglif (resim) yazısını Mısırlılar bulmuştur.

Ø      İlk defa tıp ve mumyacığı Mısırlılar geliştirmiştir.

Ø      Sulama kanalları ve sulama işi ilk kez maden devrinde Mısırda kullanmaya başlanmıştır.

Ø      İlk defa alan ve hacim hesaplarını bulan, daireyi 360 dereceye bölen Mısırlılardır.

Ø      Tarım ile ilk defa Mısırlılar uğraşmışlardır.

Ø      Tarihte ilk defa ticaret kolonilerini İyonyalılar kurmuştur.

Ø      İlk modern tarih yunan medeniyetinde Heredot tarafından yazıldı.

Ø      İlk posta örgütünü Persler kurmuştur.

Ø      Tarihte ilk alfabeyi bulanlar Fenikelilerdir.

Ø      Tarihte ilk denizciler Fenikelilerdir.

Ø      Tarihte ilk camı bulan-yapan Fenikelilerdir.

Ø      Kast Örgütü Hint medeniyetinde görülmüştür.

Ø      Tek tanrı inancı ilk kez İbraniler’de görülmüştür.(Musevilik)

Ø      İlyada ve Odessa destanları Yunan medeniyetinde Homeros tarafından yazılmıştır.

Ø      Girit medeniyetine ait en önemli eser Knossos Sarayı’dır.

Ø      Olimpiyat oyunları ilk kez Yunan medeniyeti tarafından düzenlenmiştir.(M.Ö.776)

Ø      Modern tıbbın kurucusu ve ilk reçeteyi yazan Hipokrat’tır.

Ø      Tarihte ilk basın yayın hayatını Romalılar çıkartıkları günlüklerle başlattılar.

Ø      İlkçağ’ın en büyük imparatorluğu Roma İmparatorluğu’dur.

Ø      Oniki Levha Kanunları Roma İmparatorluğuna aittir.

Ø      Parşömen kağıdını icad eden ve Asklepion Sağlık Merkezi’ni kuran Bergama Krallığı’dır.

Ø      Aspendos Tiyatrosu Roma İmp.’na aittir.

Ø      Ayasofya’nın temelini atan(532-539) Bizans İmparatorluğu’dur.

Ø      İslamiyet’ten önce Türkler tarafından kullanılan ve Türkler tarafından yapılan takvim 12 Hayvanlı Türk Takvimi’dir(Göktürkler)

Ø      Celali Takvim Selçuklu Hükümdarı Sultan Melikşah döneminde yapılmıştır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !