kpss, öss I. ve II. MEŞRUTİYET

I. ve II. MEŞRUTİYET TEST1. Aşağıdaki Osmanlı devlet adamlarından hangisi I. Meşrutiyet’in ilanında en çok etkili olan kişidir?


A) Ahmet İzzet Paşa
B) Ahmet Kâmil Paşa
C) Ali Rıza Paşa
D) Prens Sabahattin
E) Ahmet Mithat2. II. Meşrutiyetle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?


A) Padişahın sınırlı da olsa veto yetkisi vardır.
B) Yasa önerme yetkisi meclistedir.
C) Dış politikada olumsuz gelişmelere sebep olmuştur.
D) Parlamento üyeleri dört yılda bir yenilenirdi.
E) Parlamentoda sadece Mebusan Meclisi vardır.


3. Aşağıdakilerden hangisi Ayan Meclisinin özelliklerinden biri değildir?


A) Ayan meclisi üyesi olabilmenin şartlarından biri de 40 yaşını doldurmuş olmaktır.
B) Ayanlar padişah tarafından seçilirler.
C) Ayan olabilmek için ülkeye yararlı hizmetler yapmış olmak gerekmektedir.
D) Ayanlık babadan oğla geçerdi.
E) Ayan meclisinin üye sayısı Mebusan Meclisi üye sayısının 1/3’ünü geçemezdi.

4.
I. 93 Harbi
II. I. Meşrutiyet
III. II. Meşrutiyet
IV. Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin kuruluşu
V. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeliği
M. Kemal’in yukarıdaki gelişmelerin hangisi ya da hangilerinde bir etkinliği olmamıştır?

A) Yalnız I
B) I – V
C) IV – V
D) III – V
E) I – II

5. Aşağıdaki gazetelerden hangisi I. Meşrutiyet dönemine ait değildir?

A) Hürriyet
B) İbret
C) Tercüman-ı Ahval
D) Tanin
E) Muhbir


6. Aşağıda ismi verilen aydınlardan hangisi I. Meşrutiyet’in ilanında etkili olmamıştır?

A) Ziya Paşa
B) Namık Kemal
C) Enver Paşa
D) Ali Suavi
E) Ahmet Mithat Paşa

7. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet dönemi partilerinden biri değildir?

A) Genç Osmanlılar
B) İttihat ve Terakki
C) Ahrar
D) Hürriyet ve İtilaf
E) Osmanlı Ahali
8. Türk siyasi tarihinde çok partili yaşama ilk defa hangi dönemde geçilmiştir?

A) I. Meşrutiyet
B) II. Meşrutiyet
C) I. TBMM Dönemi
D) II. TBMM Dönemi
E) 1946 seçimleri


9. Türk siyasi hayatının ilk muhalefet partisi ve ilk iktidar partisi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Genç Osmanlılar – İttihat ve Terakki
B) Jön Türkler – Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C) Ahrar – Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D) Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası – Cumhuriyet halk fırkası
E) Ahrar Fırkası – İttihat ve Terakki Fırkası


10. Aşağıdakilerden hangisi 19. yy.da Osmanlı’da yetişen aydın hareketinin gerçekleştirmiş olduğu ilk yeniliktir?

A) Sened-i İttifak
B) I. Meşrutiyet
C) Tanzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı
E) II. Meşrutiyet


11. I. Meşrutiyetle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Yasama yetkisi meclise aittir. Son söz padişaha aittir.
B) Padişahın sınırsız veto yetkisi vardır.
C) Yasa önerme yetkisi meclistedir.
D) Meclisi açma ve kapama yetkisi padişahtadır.
E) Sürgün ve sansür yetkisi padişahtadır.


12.Batıdan etkilenilerek Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan ve kaynağını İslam hukukundan alan MECELLE hangi dönemde uygulamaya girmiştir?


A) Tanzimat Dönemi
B) I. Meşrutiyet Dönemi
C) II. Meşrutiyet Dönemi
D) İstibdat Dönemi
E) 1920 – 23 döneminde13.Aşağıda bazı partiler ve kurucuları eşleştirilerek verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A) İttihat ve Terakki – Enver ve Talat Paşalar
B) Ahrar – Prens Sabahattin
C) Hürriyet ve İtilaf- Damat Ferit
D) Vatan ve Hürriyet – Mustafa Kemal
E) İttihad-ı Muhammedi – Dr.Rıza Nur
14.Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet’in dış politikada doğurduğu olumsuz gelişmelerden biri değildir?


A) 31 Mart isyanının çıkışı
B) Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhakı
C) Bulgaristan bağımsızlığının ilanı
D) Yunanistan’ın Girit’i ilhak etmesi
E) Rusya’nın tüm Balkan ulusları üzerindeki etkinliğini artırması

15. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 31 Mart 1909’da meşrutiyeti istemeyen bir kısım halk ve asker isyan ederek Meclis-i Mebusan’ı dağıtmaya çalışmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun yol açtığı gelişmelerden birisi değildir?A) Gericiler Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşayı ittihatçı olduğundan dolayı görevden alırlar. Yerine Tevfik Paşayı getirirler.
B) İttihatçılar hareket ordusu ile İstanbul’a gelerek gericilerin sadrazam yaptığı Tevfik Paşayı görevden alıp yerine tekrar Hüseyin Hilmi Paşayı getirirler.
C) İttihatçılar hareket ordusu ile İstanbul’a gelerek II. Abdülhamit’i görevden alıp yerine V. Mehmet Reşat’ı getirirler.
D) Ordu ilk defa yeniliklerin koruyucusu olacaktır.
E) Mevcut rejim korunamamıştır.
16.Meclis kararı ile görevden alınan padişahlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?A) II. Abdülhamit – 6. Mehmet Vahdettin
B) II. Abdülhamit – V. Mehmet Reşat
C) V. Mehmet Reşat – 6. Mehmet Vahdettin
D) V. Murat – II. Abdülhamit
E) Abdülaziz – II. Abdülhamit17.Aşağıdakilerden hangisi 1876 yılında kabul edilen Türk siyasi tarihinin ilk Anayasası olan Kanun-ı Esasi’nin özelliklerinden biri değildir?


A) Devletin başkentini belirtmemesi
B) Saltanat hakkını, hanedanın büyük oğluna vermesi
C) Padişahı hem hükümdar hem de halife olarak tanımlaması
D) Bakanların seçim hakkını padişaha vermesi
E) Ayan seçimi hakkını padişaha vermesi18. 19. yy.da Osmanlı Devletinde uygulanan aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle azınlıklara haklar verilmemiştir?


A) Halepa Fermanı
B) Sened-i İttifak
C) Tanzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı
E) Kanun-ı Esasi

19.
- 31 Mart Olayı
- Şeyh Sait İsyanı
- Menemen İsyanı
Yukarıdaki bu üç olayın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok partili hayata geçişi geciktirmeleri
B) Mevcut rejime karşı olmaları
C) İktidardaki kabineyi değiştirmek istemeleri
D) Ayrılıkçı olmaları
E) Ordunun siyasete bulaşmasının bir sonucu olmaları


20.Aşağıdakilerden hangisi istibdat dönemi gelişmelerinden biri değildir?


A) Mülkiye Mühendis Mektebinin açılışı
B) Duyun-ı Umumiye idaresinin kuruluşu
C) Osman Hamdi Beyin Sanayi-i Nefise Mektebini kuruşu
D) Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin kuruluşu
E) İlk kâğıt paranın kullanılması
21 - Osmanlıda ilk defa anayasal yönetime geçiş hangi döneme aittir?


A) Tanzimat Dönemi
B) I. Meşrutiyet Dönemi
C) II. Meşrutiye Dönemi
D) I. TBMM Dönemi
E) İstibdat Dönemi
22.
- Osmanlı'nın ilk defa çok partili hayata geçişi
- Osmanlı’da Türkçülüğün yaygınlaşması
- Ümmetçilik düşüncesi ve Osmanlıcılığın önemini yitirmesi
Yukarıda Osmanlı’nın yaşadığı bazı gelişmeler verilmiştir. Bunlar hangi dönemde gerçekleşmiştir?


A) Tanzimat Dönemi
B) II. Meşrutiyet Dönemi
C) I. Meşrutiyet Dönemi
D) İstibdat Dönemi
E) Gerileme Dönemi

23.
I-Tanzimat Fermanı
II-Islahat Fermanı
III-I.Meşrutiyet
IV-II. Meşrutiyet
Yukarıdakilerden hangilerinin ilan edilmesinde hem aydın etkisi hem de Avrupa etkisi vardır?


A) Yalnız III B) Yalnız IV
C) II-IV D) I-III
E) III – IV


24.
I- Çok partili Hayata Geçiş
II- Balkan Savaşları
III-I.Dünya Harbi
IV- Kurtuluş Savaşı
V– 93 Harbi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri II. Meşrutiyet dönemi gelişmelerinden biri değildir?


A) Yalnız I
B)IV-V
C) III-IV
D) I-II
E) II-III–IV-VI. ve II. MEŞRUTİYET
1 E 11 C 21 B
2 E 12 B 22 B
3 D 13 E 23 E
4 E 14 A 24 B
5 D 15 E
6 C 16 A
7 A 17 A
8 B 18 B
9 E 19 B
10 B 20 E

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !